Đối tượng của khóa học là những bạn có nhu cầu du học nghề, làm việc và định cư tại Đức.
Chương trình học phù hợp nhất với nghề bạn chọn, giúp bạn chinh phục mục tiêu nghề nghiệp.
Chú trọng kỹ năng giao tiếp- điều kiên tiên quyết phát triển sự nghiệp.

Nội dung đang cập nhật

            Trình đ

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian  hc

Ngàyhc

Gihc

A1.1

Tiêu chuẩn

25

12

10.12-11.03

Thứ 2,5

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

25

12

18.12-22.03

Thứ 3,6

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

25

12

26.12-30.03

Thứ 4

Thứ 7

18.00-20.30

14.30-17.00

Cấp tốc

25

5

03.12-07.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

25

5

10.12-14.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

A1.2

Tiêu chuẩn

25

12

24.12-25.03

Thứ 2,4

18.00-20.30

A2.1

Tiêu chuẩn

25

8

21.12-25.02

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

03.12-07.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

A2.2

Tiêu chuẩn

25

12

11.12-14.03

Thứ 3,5

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

10.12-14.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

B1.1

Tiêu chuẩn

25

8

03.12-28.01

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

17.12-21.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

B1.2

Tiêu chuẩn

25

12

28.12-02.04

Thứ 3,6

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

03.12-07.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

B2.1

Tiêu chuẩn

25

12

18.12-21.03

Thứ 3,5

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

21.12-25.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

B2.2

Cấp tốc

25

5

17.12-21.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

 

            Trình đ

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

A1.1

Tiêu chuẩn

25

12

07.12-10.03

Thứ 6

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Tiêu chuẩn

25

12

12.12-13.03

Thứ 4,6

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

25

8

17.12-22.03

Thứ 2,6

Thứ 7

18.00-20.30

14.30-17.00

Tiêu chuẩn

25

8

25.12-03.03

Thứ 3,5

CN

18.00-20.30

14.30-17.00

Tiêu chuẩn

25

12

22.12-30.03

Thứ 7, CN

14.30-17.00

Tiêu chuẩn

25

12

25.12-29.03

Thứ 3,6

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

03.12-07.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

25

5

17.12-21.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

25

5

24.12-29.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

25

5

31.12-11.02

Thứ 2-6

08.15-11.30

A1.2

Tiêu chuẩn

25

12

02.12-07.03

Thứ 5

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Tiêu chuẩn

25

12

26.12-31.03

Thứ 4

CN

18.00-20.30

14.30-17.00

Cấp tốc

25

5

17.12-21.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

A2.1

Tiêu chuẩn

25

12

18.12-22.03

Thứ 3,6

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

17.12-21.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

25

5

24.12-29.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

A2.2

Tiêu chuẩn

25

12

19.12-20.03

Thứ 4,6

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

15

15

16.12-07.04

CN

08.00-12.00

Cấp tốc

25

5

07.12-11.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

25

5

24.12-28.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

B1.1

Tiêu chuẩn

25

8

16.12-21.02

Thứ 3,5

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Cấp tốc

25

5

24.12-28.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

25

5

03.12-07.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

25

5

10.12-14.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

B1.2

Tiêu chuẩn

25

12

03.12-04.03

Thứ 2,4

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

10.12-14.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

25

5

17.12-21.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

B2.1

Tiêu chuẩn

25

12

14.12-15.03

Thứ 2,6

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

25

8

05.12-30.01

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

B2.2

Cấp tốc

25

5

10.12-14.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

25

5

03.12-07.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

 

            Trình đ

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian  hc

Ngàyhc

Gihc

A1.1

Tiêu chuẩn

25

8

06.11-03.01

Thứ 3,5

Thứ 7

18.00-20.30

14.30-17.00

Tiêu chuẩn

25

8

12.11-07.01

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

25

12

05.11-28.01

Thứ 2,4

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

05.11-07.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

25

5

19.11-21.12

Thứ 2-6

13.30-16.45

A1.2

Tiêu chuẩn

25

12

01.11-24.01

Thứ 2,5

18.00-20.30

A2.1

Tiêu chuẩn

25

12

12.11-11.02

Thứ 2,6

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

05.11-07.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

A2.2

Tiêu chuẩn

25

8

26.11-21.01

Thứ 2,4,5

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

19.11-20.12

Thứ 2-6

13.30-16.45

B1.1

Tiêu chuẩn

25

8

22.11-17.01

Thứ 2,5,6

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

05.11-07.12

Thứ 2-6

13.30-16.45

B1.2

Tiêu chuẩn

25

12

13.11-14.02

Thứ 3,5

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

19.11-21.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

B2.1

Tiêu chuẩn

25

12

05.11-28.01

Thứ 2,4

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

15.11-19.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

B2.2

Cấp tốc

25

5

26.11-28.12

Thứ 2-6

13.30-16.45

 

            Trình đ

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

A1.1

Tiêu chuẩn

25

12

01.11-29.01

Thứ 3,5

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

25

12

04.11-27.01

Thứ 6

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Tiêu chuẩn

25

12

12.11-17.02

Thứ 2

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Tiêu chuẩn

25

8

22.11-17.01

Thứ 2,5,6

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

25

12

17.11-23.02

Thứ 7, CN

14.30-17.00

Tiêu chuẩn

25

8

27.11-25.01

Thứ 3,6

CN

18.00-20.30

14.30-17.00

Cấp tốc

25

5

05.11-07.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

25

5

12.11-14.12

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

25

5

19.11-21.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

25

5

26.11-28.12

Thứ 2-6

13.30-16.45

A1.2

Tiêu chuẩn

25

12

02.11-25.01

Thứ 2,6

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

25

12

14.11-13.02

Thứ 2,4

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

25

8

05.11-31.12

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

A2.1

Tiêu chuẩn

25

8

08.11-05.01

Thứ 3,5

Thứ 7

18.00-20.30

14.30-17.00

Cấp tốc

25

5

01.11-05.12

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

25

5

12.11-14.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

A2.2

Tiêu chuẩn

25

12

02.11-25.01

Thứ 4,6

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

19.11-21.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

B1.1

Tiêu chuẩn

25

12

11.11-17.02

Thứ 3

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Cấp tốc

25

5

26.11-28.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

25

5

16.11-20.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

25

5

26.11-28.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

B1.2

Tiêu chuẩn

25

12

29.11-28.02

Thứ 2,5

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

15.11-19.12

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

25

5

05.11-07.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

B2.1

Tiêu chuẩn

25

8

30.11-25.01

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

Cấp tốc

25

5

19.11-21.12

Thứ 2-6

13.30-16.45

B2.2

Tiêu chuẩn

25

12

04.11-27.01

Thứ 4

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Cấp tốc

25

5

26.11-28.12

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

25

5

22.11-26.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

 

 


 

-->

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhân viên gọi điện tư vấn miễn phí sau khi đăng ký

Được cập nhật các ưu đãi dành cho học viện sớm nhất